ALGEMENE VOORWAARDEN

FREE LED

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. FREE LED: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Campro BV handelend onder de naam "FREE LED" gevestigd Merendreesesteenweg 24a 9031 Drongen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder BTWnr 0.891.742.180

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en FREE LED;

c. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FREE LED;

d. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

e. product: de zaak die door FREE LED geleverd wordt;

f. website: de website www.freeled.be waar de klant producten bij FREE LED kan bestellen;

g. voor bedrijven verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden voor bedrijven (B2B).

Artikel 2. Algemeen

2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen FREE LED en de klant die via de website tot stand komt.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door FREE LED vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien FREE LED niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FREE LED in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Het aanbod van FREE LED is vrijblijvend.

3.2. Het aanbod van FREE LED op de website geldt zolang de voorraad strekt.

3.3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website of in e-mailberichten binden FREE LED niet.

3.5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Website

4.1. FREE LED garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

4.2. FREE LED is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden

5.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

5.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

5.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van FREE LED of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 6. Prijs en verzendkosten

6.1. De op de website vermelde prijs is exclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.

6.2. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voor het tot stand komen van de overeenkomst, aan de klant kenbaar gemaakt.

6.3. FREE LED heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 7. Totstandkoming van de overeenkomst

7.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" heeft geklikt.

7.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

7.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt FREE LED de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigings-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Zolang de klant geen bevestigingse-mail van FREE LED heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Indien de klant geen bevestigingse-mail van FREE LED heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van FREE LED.

Artikel 8. Betaling

8.1. Aan de klant worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:

a. via iDEAL (alleen mogelijk binnen Nederland);

b. door het factuurbedrag voor de levering over te maken op de bankrekening van FREE LED;

c. via BANCONTACT (voor klanten uit België);

d. via Paypal;

e. contant betaling bij het afhalen van de producten op het vestigingsadres van FREE LED.

8.2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FREE LED te melden.

8.3. FREE LED heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

Artikel 9. Levering

9.1. Het product wordt door FREE LED opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres, tenzij artikel 9.3 van toepassing is.

9.2. Normaalgesproken zullen pakketten volgens de voorwaarden en tarieven van PostNL verzonden worden. Pakketten die buiten de voorwaarden van PostNL vallen, zullen door een door FREE LED aan te wijzen vervoerder worden bezorgd.

9.3. Tijdens het bestelproces kan de klant ervoor kiezen dat hij de producten ophaalt bij FREE LED. Indien de klant voor deze optie heeft gekozen en de bestelling van de klant is gereed, dan neemt FREE LED contact op met de klant.

9.4. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

9.5. Indien FREE LED het product niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt FREE LED de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt FREE LED eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

9.6. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.

Artikel 10. Herroepingsrecht voor de consument

10.1. De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van FREE LED heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op dit herroepingsrecht.

10.2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

10.3. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan FREE LED kenbaar te maken. Aan de consument wordt het "modelformulier voor herroeping" verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.

10.4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar FREE LED terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.

10.5. De consument kan ook, zonder eerst FREE LED ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.1 terugsturen naar FREE LED. In een dergelijk geval dient de consument het "modelformulier voor herroeping" of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

10.6. Indien de consument op elektronische wijze aan FREE LED kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt FREE LED na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.

10.7. Is het geretourneerde product beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat FREE LED overeenkomstig artikel 10.10 aan de consument terugbetaalt.

10.8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument. De hoogte van deze verzendkosten worden voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de consument kenbaar gemaakt.

10.9. Het risico van de retourzending rust bij de consument.

10.10. FREE LED zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn ontbindingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van het product) restitueren.

10.11. Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd "Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht" waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

Artikel 11. Retouradres

11.1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

FREE LED

Merendreesesteenweg 24

9031 Drongen

Artikel 12. Uitsluiting van herroepingsrecht

12.1. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 10 geldt uitdrukkelijk niet voor de klant zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf. De klant zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf kan een via de website geplaatste bestelling niet kosteloos annuleren.

Artikel 13. Conformiteit

13.1. FREE LED staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2. Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van FREE LED.

13.3. Om te onderzoeken of het geleverde product gebrekkig is, kan FREE LED van de klant verlangen dat de klant het product, op kosten van FREE LED, naar FREE LED terugstuurt.

Artikel 14. Garantie

14.1. Op de geleverde producten wordt een garantie verleend van 1 jaar na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze garantie komt de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de consument toekent.

14.2. De factuur is het garantiebewijs.

14.3. Indien het product binnen de garantieperiode een fabricagefout vertoont, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van FREE LED en het product inclusief een kopie van de factuur van het product te retourneren naar FREE LED. Wordt de garantieclaim door FREE LED geaccepteerd, dan zal FREE LED, naar haar keuze, overgaan tot het vervangen of repareren van het product. Eventuele kosten voor demontage door derden of de klant vallen niet onder de garantie, FREE LED zal deze kosten niet vergoeden. Kosten of gevolgschade die ontstaan door het niet correct functioneren van het geleverde product vallen buiten de garantie. De aansprakelijkheid van FREE LED is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 15 is opgenomen.

14.4. Het vervangen of repareren (van onderdelen van) het product verlengt de garantieperiode niet.

14.5. De garantie komt te vervallen en klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:

a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud of niet goed schoonmaken van het product;

b. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;

c. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;

d. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;

e. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

f. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;

g. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en/of de technische specificaties;

h. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd;

i. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door FREE LED zijn geleverd.

14.6. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren of terug te sturen.

14.7. Indien de klant onterecht heeft gereclameerd of onterecht een beroep op de garantie heeft gedaan, dan worden alle (onderzoeks)kosten die FREE LED daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht.

14.8. Over het algemeen kan LED verlichting gebruikt worden met een luchttemperatuur tussen -40 graden Celsius en +40 graden Celsius. Direct zonlicht op een armatuur kan veel hogere temperaturen veroorzaken. Dientengevolge dient buitenverlichting te worden voorzien van een schakeling om oververhitting te voorkomen. Te denken valt aan een astroklok of daglichtsensor. De garantie komt te vervallen indien de klant heeft nagelaten voorzorgsmaatregelen t.a.v. oververhitting door direct zonlicht te nemen. Armaturen die worden opgesteld met een omgevingstemperatuur hoger dan +40 graden Celsius vallen tevens buiten de garantie.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

15.1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. FREE LED is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

15.2. De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. FREE LED is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

15.3. FREE LED kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. FREE LED zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te

houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. FREE LED is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

15.4. FREE LED is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FREE LED is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.5. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. FREE LED is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.6. FREE LED is niet aansprakelijk voor schade aan het product of veroorzaakt door het product door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksinstructies of verkeerde montage van het product.

15.7. FREE LED is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

15.8. FREE LED aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens.

15.9. Indien FREE LED aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FREE LED beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van FREE LED gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van FREE LED beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van FREE LED of haar ondergeschikten.

15.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens FREE LED vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens FREE LED kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16. Overmacht

16.1. FREE LED is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FREE LED geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FREE LED niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan FREE LED door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van FREE LED of haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van FREE LED, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

16.2. Indien FREE LED weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt FREE LED de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

Artikel 17. Klantenservice, klachten en AVG

17.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van FREE LED. De klantenservice van FREE LED is op de volgende wijzen bereikbaar:

Via het telefoonnummer: +3292279487

Via het e-mailadres: sales@freeled.be

17.2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

17.3. Bij FREE LED ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere

verwerkingstijd vraagt, wordt door FREE LED binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.4. Betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijst FREE LED naar de Privacy Verklaring die is opgenomen op de website.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen tussen de klant en FREE LED zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar FREE LED gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat FREE LED zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.